Previous Photo   Team Nobili - Joanne Kiesanowski, far left and Olga Slyusareva    Next Photo