Previous Photo   Rochelle Gilmore (yellow) takes on Kate Bates (right) for 5th    Next Photo