Previous Photo   Giorgia Bronzini (points) Nicole Braendli (GC) 

Svetlana Bubnenkova (mountains) Volha Hayeva (young rider)        Next Photo