Previous Photo  Stage 2 podium - Bronzini, Schleicher and Slyusareva   Next Photo